Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady dokonywania zakupów   w sklepie internetowym  booart.pl , w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Sklep internetowy dostepny pod adresem www.booart.pl prowadzony jest przez firmę BooArt Pracownia Autorska Joanna Matuszewicz, adres wykonywania działalności - ul.Gimnastyczna 183  94-128 Łódź, NIP 7282369842, REGON 100396992, tel. 790 49 20 49,  e-mail kontakt@booart.pl,

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym BooArt

I Definicje

 1. Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
 2. Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem booart.pl, składając zamówienie  Klient  akceptuje zasady korzystania ze Sklepu. Przedmiotem działalności sklepu internetowego booart.pl jest sprzedaż biżuterii i innych wyrobów artystycznych za pośrednictwem  Internetu.
 3. Sprzedawca – BooArt Pracownia Autorska Joanna Matuszewicz, adres wykonywania działalności - ul.Gimnastyczna 183 94-128 Łódź, NIP 7282369842, REGON 100369992, tel 790 49 20 49,  e-mail kontakt@booart.pl
 4. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 5. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: a) firmę kurierską; b) Pocztę Polską S.A
 6. Dzień Roboczy - każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Klient – oznacza podmiot, z którym zawarta może być umowa sprzedaży
 8. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 9. Towar/Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu
 10. Koszyk – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu
 11. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a Sprzedawcą
 12. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość, ze specyfikacją dotyczącą ilości i rodzaju Towaru
 13. Zamówienie indywidualne – zamówienie, które realizowane jest przez Sprzedawcę według specyfikacji podanej przez danego Klienta.

II Postanowienia ogólne

Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, które polegają na umożliwieniu Klientowi założenie bezpłatnego  Konta w Sklepie oraz zawieranie przez Internet umów kupna- sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu w cenach znajdujących się przy Produktach.

II Informacje o Produktach

 1. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Joanny Matuszewicz i podlegają ochronie praw autorskich.
 2. Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy egzemplarzem tego samego wzoru Produktu, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Sklepie, a innym egzemplarzem tego wzoru Produktu zamówionego przez Klienta, przy czym różnica w detalu Produktów tej samej serii wynika ze specyfiki wykonywania tych Produktów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.
 4. Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.
 5. Sprzedawca informuje, że Towary – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność i kruchość zastosowanych surowców – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Produkty z kategorii Biżuteria nie powinny być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami, materiałami (rzeczami) barwiącymi (np. jeansy).
 6. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

IV Cena i akcje promocyjne

 1. Wszystkie ceny Towarów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich. Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny Towarów nie obejmują kosztów przesyłek.
 2. Przez promocję należy rozumieć oferowanie sprzedaży Towarów na warunkach korzystniejszych od warunków standardowych sprzedaży, obowiązujących w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.
 4. Cena, która widnieje przy Towarze w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży danego Towaru.
 5. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania oraz wycofania Towarów ze Sklepu. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały przyjęte przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przyznania Klientowi rabatu w postaci upustu lub darmowej przesyłki.

V Składanie zamówień

 1. Zakup Towaru przez Klienta w Sklepie może się odbyć przez kontakt mailowy bezpośredni, poprzez Formularz Zamówienia umieszczony w zakładce „Kontakt“ na stronie sklepu booart.pl lub przez dodanie produktu do Koszyka. Umieszczenie Produktu w Koszyku nie jest równoznaczne z zawarciem umowy zakupu, Klient ma możliwość zmiany Produktów, ich ilości, usunięcie  ich z Koszyka , a także rezygnację z zakupów. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią ofertę ich zakupu złożoną Klientowi przez Sprzedawcę.
 2. Zakup jest możliwy bez konieczności rejestracji.
 3. Wysłanie zapytania lub zamówienia ze strony produktu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Informacje zamieszczone w Sklepie dotyczące Towarów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego i stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert.
 5. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy wybrać sposób płatności oraz dostawy, które są opisane w postanowieniu ustępu poniższego. W wyświetlonych rubrykach niezbędne jest podanie danych koniecznych dla realizacji dostawy oraz dla wystawienia faktury.
  W przypadku, gdy Klient posiada kod rabatowy, wówczas może go również podać w odpowiedniej rubryce. Na tym etapie składania zamówienia należy sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić zakup. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta checi zakupu wskazanych w zamówieniu towarów i prowadzi do zawarcia między Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 6. W przypadku skorzystania z Formularza Zamówienia Umowę sprzedaży Towaru uważa się za zawartą z dniem potwierdzenia przez Sprzedawcę dostępności danego Towaru, zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu oraz ceny towaru wraz z kosztami przesyłki, które zależą od wartości zamówienia oraz miejsca i sposobu Dostawy.
 7. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła, na jego adres internetowy wiadomość potwierdzającą (lub nie) dostępność Towaru oraz przyjecie zamówienia do realizacji (dotyczy Produktów z cenami, aktualnie dostępnych w Sklepie) albo o przewidywanym terminie wykonania Zamówienia indywidualnego (dotyczy Towarów wyprzedanych, z możliwością zamówienia podobnego przedmiotu).
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia indywidualnego, ze względu na brak dostępności materiału, z którego produkt miałby zostać wykonany.
 9. W przypadku przyjęcia Zamówienia indywidualnego Sprzedawca może poprosić o wpłacenie Zadatku.
 10. Sprzedawca realizuje zamówienia wysyłając Towary do Klienta z miejscem odbioru położonym w obszarze terytorialnym Polski.
 11. Zamówienia, w których miejscem odbioru Towarów miałoby być miejsce znajdujące się poza terytorium Polski, wykonywane będą jedynie po uprzednim skontaktowaniu się przez Klienta ze Sprzedawcą oraz uzgodnieniu warunków realizacji zamówienia, w tym indywidualnych kosztów wysyłki.

VI Zmiana lub wycofanie zamówienia

 1. Sprzedawca dopuszcza wprowadzenie przez Klienta zmian w złożonym zamówieniu jak również rezygnację z zamówienia, gdy dotyczy to zamówień Towarów z aktualnej oferty Sklepu (Towary z widocznymi cenami w Sklepie). W tym celu Klient powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o rezygnacji z zakupu. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Indywidualnego Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania Zadatku na pokrycie poniesionych przez siebie kosztów związanych z przystąpieniem do realizacji Zamówienia indywidualnego złożonego przez Klienta (m. in. zakup niezbędnych materiałów takich jak kruszec, kamienie czy inne półprodukty).

VII Termin realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi standardowo 2-5 dni roboczych. Za dni robocze uważa się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobót, niedziel i dni świątecznych).
 2. W przypadku Zamówień Indywidualnych lub wymagających zmian w Towarze dostępnym do sprzedaży w Sklepie, czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie z Klientem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia jeśli jest to podyktowane zdarzeniami losowymi (choroba, wypadek). W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta.
 4. O wszelkich Urlopach zaplanowanych przez Sprzedawcę Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy sprzedaży.

VIII Wysyłka

 1. Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej,  jeżeli pracownik Poczty Polskiej nie zastanie Klienta pod wskazanym przez Klienta adresem, powinien pozostawić awizo.
 2. Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta ponosi Klient.
 3. Koszt przesyłki (Towaru opłaconego przedpłatą na konto) do Klienta na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej uzależniony jest od wartości wysyłanego Towaru i jest ujęty w opisie produktu.
 4. Koszty przesyłek o większej wartości są ustalane indywidualnie z klientem przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Koszty przesyłki Towaru do Klienta poza terytorium Polski, jak również ostateczną wysokość kosztu przesyłki danego Towaru na terytorium Polski (jeśli Klient zdecyduje się na zakup poprzez Formularz Zamówienia, a nie Koszyk), Sprzedawca każdorazowo wskaże Klientowi w e-mailu potwierdzającym przyjecie zamówienia do realizacji przed zawarciem umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, dowód zakupu (paragon lub faktura vat) obejmujący dostarczane Towary.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn przez niego niezawinionych lub od niego niezależnych.
 8. Jeżeli Sprzedawca powziął informacje o zaistnieniu takiej przyczyny, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Klienta, podając przewidywany czas realizacji zamówienia.
 9. Odbierając dostarczoną przez Dostawce przesyłkę Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego).
 10. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcę.
 11. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 12. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji.
 13. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.
 14. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Klientowi, nie poźniej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 15. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawce (gdy Klient nie podejmie jej w terminie), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 16. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta.
 17. W szczególnych wypadkach Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru.
 18. Odbioru można dokonać po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

IX Sposób płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:- Tradycyjny przelew bankowy na konto w Nest Banku:
  95 1870 1045 2078 1013 2078 0001- Płatność w systemie Przelewy 24- Płatność  za pośrednictwem systemu PayPal.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta „przelewu” jako formy płatności, brak zaksięgowania na rachunku Sklepu opłaty za Produkt w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia potwierdzenia e-mailem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, skutkuje anulowaniem zamówienia.

X Paragony, faktury, potwierdzenia umowy sprzedaży

 1. Dla wszystkich transakcji sprzedaży Produktów w Sklepie wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, zgłoszone przy składaniu zamówienia albo nie później niż w terminie 7 dni od dokonania odbioru Produktu (w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży już zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, Klient obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy paragon dokumentujący tę sprzedaż, poprzez jego dołączenie do kopii faktury). Faktura VAT wystawiana jest przez Sprzedawcę po uprzednim przedstawieniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury. Brak podania przez Klienta wszystkich danych koniecznych dla prawidłowego wystawienia faktury w terminie 7 dni od odbioru Produktu, zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawienia faktury.

XI Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem- pisemnie na adres: ul. Gimnastyczna 183 94-128 Łódź- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@booart.pl
 2. Zwracane Towary muszą być kompletne i nie mogą nosić śladów użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa powyżej do czasu otrzymania Produktu.   Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczania towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwrotu można dokonać przykładowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą ( Zamówienia indywidualne ).  Towary wyprodukowane wedlug specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; usług, które Sprzedawca wykonał za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 7. Jeżeli Towar wykonany został z użyciem kamieni szlachetnych, pereł lub innych wartościowych surowców, jego zwrotne przyjecie przez Sprzedawce będzie możliwe dopiero po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy, którego badaniom poddane zostaną ww. kamienie, perły itd., potwierdzającej tożsamość oryginału Towaru.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika,przy pomocy którego Klient dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy tj. Klient odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub kosztów zwrotu rzeczy, Konsument nie ponosi tych opłat i kosztów.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

XII Zwrot należności

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:
  - odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem
  - obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji.
 2. Czas ten może być wydłużony, jeśli w tym terminie Sprzedawca nie otrzyma od Klienta zwrotu Towaru.
 3. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych do wykonania przelewu lub przekazu pieniężnego.
 5. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także wtedy gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
 6. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.
 7. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta, Sprzedawca poświadczy zwrot Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 9. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 ( czternastu) dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

XIII Reklamacje

 1. Klient będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  - pisemnie na adres: ul. Gimnastyczna 183 94-128 Łódź
  - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  kontakt@booart.pl
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy.
 5. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawce, iż nie odpowiada on za zgłoszone wady (gdy uszkodzenia wynikają z winy Klienta na skutek nieprawidłowego użytkowania Towaru, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu Towaru, bądź na skutek zdarzeń losowych), Sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Towaru.

XIV Postanowienia końcowe

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów, wiarygodności danych lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wszelkie oświadczenia i zgłoszenia skierowane do Sprzedawcy, należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 5. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu.
 6. Zmiany Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie zamówień, których realizacja została już podjęta przez Sklep.
 7. Poprzednia wersja regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej Sklepu.
 8. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.7.2017

TOP