Polityka prywatności

 1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) Boo Art Pracownia Autorska, z siedzibą przy ul. Gimnastycznej 183,   94-128 Łódź, zawana dalej Wykonawcą wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.
 2. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu Boo Art
 3. Pojęcie Klient oznacza osobę chcącą zostać Klientem, lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.
 4. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Wykonawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 5. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Wykonawcę z Klientami za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom świadczącym usługi:- pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w Sklepie towar, tj:
  -Poczta Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, o kapitale zakładowym w kwocie 774.140.000,00 zł;
  - hostingu Sklepu na rzecz Sprzedawcy: Boo Art, z siedzibą  przy ul. Gimnastycznej 184, 91-449 Łódź, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Powierzone dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:
  - w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta zamówień;
  - w celu realizacji składanych przez Klienta zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego booart.pl;
  - w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  Administratorem tych danych osobowych będzie Joanna Matuszewicz, ul. Gimnastyczna 183, 94-128 Łódź. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i przechowywane do momentu jego zakończenia.
 7. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych Klientów.
 8. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Wykonawca może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji o nowościach, produktach i promocjach.
  Administratorem tych danych osobowych będzie Joanna Matuszewicz, ul. Gimnastyczna 183, 94-128 Łódź. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przesyłania informacji o nowościach, produktach i promocjach. Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania w/w informacji.
 9. Dane osobowe podane w momencie rejestracji widoczne są w koncie Klienta i można je samodzielnie edytować oraz usuwać (zakładka „Twoje konto”). Można również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: kontakt@booart.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym booart.pl.
  Możliwa jest również rezygnacja z otrzymywania informacji o nowościach, produktach i promocjach, wystarczy przesłać informację o rezygnacji na adres kontakt@booart.pl z adresu poczty elektronicznej którego zgoda dotyczy.
 10. Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym
 11. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

Pliki Cookies

 1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.
 2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
 3. Wykonawca informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
 4. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

DANE ZAWARTE W LOGACH SYSTEMOWYCH

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

INNE

 1. Klient nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.
 2. Wykonawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Klient będzie korzystać z Sklepu.
 3. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@booart.pl

Polityka znajduje się na stronie booart.pl/polityka-prywatnosci oraz w siedzibie Wykonawcy.

TOP